Menu

Finanse i majątek biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskimk stanowi gminną jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną. MBP posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Działyńskich 2a oraz jest właścicielem położonego na nim budynku stanowiącego odrębną nieruchomość o łącznej powierzchni użytkowej 568,9 m2 zgodnie z zapisem Księgi Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim Wydział Ksiąg Wieczystych.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim. Biblioteka jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należącego do niej mienia.

Wartość księgowa środków trwałych biblioteki na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 1 244 064,66 zł brutto, w tym:

1. Środki trwałe 594 913,69 zł                                                           

2, Pozostałe środki trwałe 206 305,98 zł

3. Wartości niematerialne i prawne  44 438,37 zł           

6. Zbiory biblioteczne 398 406,62 zł 

Wartość księgowa środków trwałych biblioteki na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 1 134 441,58 zł brutto, w tym:

1. Środki trwałe 599 305,89 zł                                                           

2, Pozostałe środki trwałe 116 553,36 zł

3. Wartości niematerialne i prawne   45 368,79 zł           

6. Zbiory biblioteczne 373 213,54 zł 

Wartość księgowa środków trwałych biblioteki na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 1 083 999,40 zł brutto, w tym:

1. Środki trwałe 603 290,41 zł                                                           

2, Pozostałe środki trwałe 92 893,01 zł

3. Wartości niematerialne i prawne   43 583,63 zł           

6. Zbiory biblioteczne 344 232,35 zł 

Wartość księgowa środków trwałych biblioteki na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 692 221,51 zł brutto, w tym:

1. Środki trwałe 290 777,39 zł                                                           

2, Pozostałe środki trwałe 48 955,53 zł

3. Wartości niematerialne i prawne   35 209,92            

6. Zbiory biblioteczne 317 278,67 zł.   

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawę działalności stanowi roczny plan finansowy biblioteki, zatwierdzony przez dyrektora, zawierający plan przychodów i kosztów oraz plan inwestycji.

Powrót na górę